Στελεχοκόπτης

Ο Στελεχοκόπτης χρησιμοποιείται για την κοπή των χόρτων και των κλαδιών.